خواص ذرت


محصولات شرکت گندم کوب


محصول 3 : گلوکز


محصول 2 : آرد نرم و زبر ذرت


محصول 1 : پودر ذرت (بلغور ذرت)


محصول 6 : دانه مرغ


محصول 5 : خوراک دام (کنستانتره)


محصول 4 : گلوتن

طیف کاربردی محصولات